หากพันธุศาสตร์สนใจในการจัดลำดับยีนอีพิจีโนมของเซลล์แสดงถึงชุดของการดัดแปลงทางเคมีของ DNA หรือโปรตีนที่เกี่ยวข้องซึ่งจะกำหนดการแสดงออกของยีนและด้วยเหตุนี้ถึงเอกลักษณ์ของเซลล์ ข้อมูลนี้ซึ่งเป็นศูนย์กลางตั้งแต่การพัฒนาตัวอ่อนเป็นต้นไป นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงวิธีการแสดงออกของยีนของเราโดยไม่ส่งผลต่อลำดับของยีน

การปรับเปลี่ยนอีพิจีโนมทำให้เซลล์สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้อย่างรวดเร็ว พันธุศาสตร์และอีพีเจเนติกส์ทำงานร่วมกันเพื่อให้เซลล์สามารถทำงานได้ วิเคราะห์เซลล์โดยเซลล์ถึงรูปแบบอีพีเจเนติกส์ที่ได้จากเซลล์เนื้องอกในระหว่างการรักษาด้วยเคมีบำบัด นักวิทยาศาสตร์ได้ระบุยีนที่แสดงออกซึ่งอนุญาตให้เซลล์ทนต่อ2การรักษา เช่นเดียวกับการปรับเปลี่ยน epigenomic ที่ควบคุมพวกเขา นักวิทยาศาสตร์พบว่า epigenomic ทำเครื่องหมาย “ล็อค” การแสดงออกของยีนเหล่านี้ในกรณีที่ไม่มีการรักษา และการล็อคนี้กระโดดภายใต้เคมีบำบัดในเซลล์หายาก หากล็อคนี้ไม่สามารถกระโดดได้ เซลล์มะเร็งทั้งหมดจะยังคงไวต่อการรักษา นักวิทยาศาสตร์ได้แสดงให้เห็นสิ่งนี้โดยใช้สารประกอบเคมีที่เรียกว่า epi-drugs 3กับมะเร็งเต้านมในสัตว์จำลองที่ยับยั้งการกำจัดเครื่องหมายอีพีเจเนติก โมเลกุลเหล่านี้ยังคงต้องได้รับการดัดแปลงเพื่อการใช้งานของมนุษย์ ผลลัพธ์เหล่านี้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงการมีส่วนร่วมของอีพิจีโนมในการต่อต้านการรักษามะเร็ง ขณะนี้นักวิทยาศาสตร์กำลังแสวงหาวิธีการนำแนวคิดนี้ไปใช้กับมนุษย์อย่างแข็งขันจากมุมมองด้านการรักษา หากการทดลองทางคลินิกในอนาคตมีความน่าเชื่อ นักวิทยาศาสตร์จินตนาการว่าการรักษาโดยใช้อีพีไอเหล่านี้สามารถใช้ร่วมกับเคมีบำบัดเพื่อยืดอายุประสิทธิผลในผู้ป่วย